Šmone esre

Modlitba osmnácti požehnání

Buď požehnán Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jákobův, Bože velký, mocný a vznešený, Bože nejvyšší, jenž zahrnuje milostí vše a vše vlastní a vzpomíná na milosti otců a přivádí vykupitele synům jejich synů pro své jméno s láskou. Králi, pomocníku, zachránce a záštito. Buď požehnán Bože, štíte Abrahámův.

2.
Ty jsi mocný navěky, Pane můj, jenž oživuješ mrtvé, tys hojný ve spáse.
(Od Šmini aceret do Pesachu přidáváme: Dáváš vanout větru a padat dešti.)
Milostivě živí živé, v nesmírném milosrdenství oživuje mrtvé, podpírá klesající, uzdravuje nemocné, rozvazuje spoutané a zachovává svou věrnost těm, kdo spí v prachu.
Kdo je jako ty, Bože, a kdo se ti podobá, králi, jenž usmrcuje a oživuje a dáváš vyrůstat spáse.
Věrný jsi, že oživíš mrtvé. Buď požehnán Bože, jenž oživuje mrtvé.

3.
Ty jsi svatý a tvé jméno je svaté a svatí tě každý den chválí.
Buď požehnán Bože, Bože svatý.

4.
Ty obdaruješ člověka poznáním a smrtelníka učíš rozvaze.
Obdař nás poznáním, rozvahou a rozumem.
Buď požehnán Bože, jenž obdaruje poznáním.

5.
Přiveď nás, otče náš, zpět ke své Tóře, přibliž nás, králi náš, ke službě Tobě a navrať nás úplným obrácením před svou tvář.
Buď požehnán Bože, jenž vyžaduje obrácení.

6.
Odpusť nám, otče náš, neboť jsme zhřešili, promiň nám, králi náš, neboť jsme poklesli, vždyť Ty promíjíš a odpouštíš.
Buď požehnán Bože milostivý, jenž hojně odpouští.

7.
Hleď na naši bídu, haj naši při a vysvoboď nás rychle pro své jméno, neboť ty jsi mocný vykupitel.
Buď požehnán Bože, vykupiteli Izraele.

8.
Uzdrav nás a budeme uzdraveni, spas nás a budeme spaseni, neboť tys naše chvála, a přivoď úplné uzdravení všem našim ránám, neboť ty jsi Bůh, král, věrný a milosrdný lékař.
Buď požehnán Bože, jenž uzdravuje nemocné svého lidu Izraele.

9.
Požehnej nám, Bože náš, tento rok a všechnu jeho úrodu k dobrému a dej (v zimě doplňujeme: rosu a déšť k) požehnání půdě a nasyť nás ze svého dobra a požehnej náš rok jako dobré roky.
Buď požehnán Bože, jenž žehná rokům.

10.
Zatrub na velký šofar k našemu vysvobození a zdvihni prapor k shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř cípů země.
Buď požehnán Bože, jenž shromažďuje rozptýlené svého lidu Izraele.

11.
Přiveď zpět naše soudce jako prve a naše rádce jako kdysi a odvrať od nás hoře a nářek a kraluj nad námi, ty sám, Bože, v milosti a milosrdenství a ospravedlní nás u soudu. Buď požehnán Bože, králi, jenž miluje spravedlnost a právo.

12.
A pomluvači ať nemají naději, všichni, kdo páchají bezbožnost, ať v okamžiku zmizí a všichni jsou rychle podetnuti, svévolníky rychle vyvrať, zlom, rozdrť a pokoř vbrzku, za našich dnů.
Buď požehnán Bože, jenž láme nepřátele a pokořuje svévolníky.

13.
Pro spravedlivé a pro zbožné a pro starší svého lidu domu Izraele a pro zbytek učenců a pro čestné proselyty a pro nás kéž se pohne tvé milosrdenství, Bože náš, a dej odměnu dobrou všem, kdo spoléhají na tvé jméno v pravdě, a spoj náš úděl s nimi navěky, ať nejsme zahanbeni, neboť na tebe jsme se spolehli.
Buď požehnán Bože, oporo a jistoto spravedlivých.

14.
A do Jeruzaléma, svého města, vrať se v milosrdenství a přebývej v něm, jak jsi řekl, a vybuduj je brzy, za našich dnů, za stavbu věčnou, a v jeho nitru brzy připrav Davidův trůn. Buď požehnán Bože, budovateli Jeruzaléma.

15.
Ratolesti Davida, svého služebníka, dej rychle vyrůst, a jeho roh pozvedni svou spásou, neboť ve tvou spásu doufáme každého dne.
Buď požehnán Bože, jenž dává vyrůst rohu spásy.

16.
Slyš náš hlas, Bože náš, ustrň se nad námi a buď k nám milosrdný a přijmi milosrdně a v dobrém naši modlitbu, neboť tys Bůh, jenž slyší modlitby a prosby. A nepropouštěj nás od sebe s prázdnou, králi, neboť ty oslyšíš modlitbu svého lidu Izraele s milosrdenstvím.
Buď požehnán Bože, jenž vyslyší modlitbu.

17.
Měj zalíbení, Bože náš, ve svém lidu Izraele a v jeho modlitbách a uveď zpět bohoslužbu do nejsvětější síně svého domu.
A zápalné oběti Izraele a jeho láskyplné modlitby přijmi pak se zalíbením a s láskou a kéž je služba Izraele, tvého lidu, vždycky dle tvé vůle.

18.
Vzdáváme ti díky, neboť ty jsi náš Bůh a Bůh našich otců navěky.
Skála našich životů, štít naší spásy. Ty jsi z pokolení na pokolení.
Tobě budeme děkovat a rozprávět o tvé chvále za naše životy, vložené do tvých rukou, a za své duše tobě svěřené, a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den, a za tvé divy a za tvá neustálá dobrodiní večer, ráno a v poledne.
Dobrotivý, vždyť tvá milosrdenství nikdy nezanikají, Milosrdný, vždyť tvá milost konce nemá, od věků jsme v tebe doufali.
A za to všechno ať je žehnáno a vyvyšováno tvé jméno, králi náš, neustále, navěky a věčně.
A všichni živí ať ti děkují a chválí tvé jméno v pravdě, Bože naší spásy a pomoci.
Buď požehnán Bůh, jehož jméno je dobro a jemuž náleží děkovat.

19.
Hojný mír Izraeli, svému lidu, navěky uděl, neboť ty, králi, jsi pánem všeho míru.
A je dobré v tvých očích žehnat svému lidu Izraeli,mírem v každém čase a v každou chvíli.
Bud požehnán Bože, jenž žehná mírem svému lidu Izraele.