RAŠIHO VÝKLAD K SIDŘE LECH LECHA
Kapitola dvanáctá

[1] A řekl Pán Abramovi: 'Běž si ze země tvé, z rodiště tvého a z domu otce tvého do země, kterou ukážu ti!'
'Běž si'.
[To znamená:] Pro svůj vlastní prospěch, pro své vlastní dobro. Tam tě učiním národem velikým, ale zde si nezasloužíš mít děti. Ba co víc, obeznámím celý svět s tvou osobou!
[Midráš nabízí ještě jiný výklad: Abram se zdráhal odejít kvůli tomu, aby se mohl starat o svého otce; v opačném případě by totiž nedodržením tohoto přikázání zneuctil samotného Boha. Proto mu Bůh touto pobídkou dává najevo, že mu ze zákona povoluje výjimku.]
'Ze země tvé'.
Ale cožpak už z ní [Abram] neodešel se svým otcem do Cháranu? Spíše mu [Svatý, budiž požehnán], řekl toto: 'Vzdal se od ní ještě víc a odejdi z domu svého otce!'
'Kterou ukážu ti'.
Neprozradil mu hned, o jakou zemi se jedná, aby ji potom [Abram] miloval tím více, a [Svatý, budiž požehnán], ho potom odměnil za každé [Své vyhýbavé] slovo. Podobný [příklad vyhýbavé řeči nabízí verš:] 'Tvého syna, tvého jediného, kterého miluješ, Izáka' [Gen 22,2]. Podobně: 'Na jedné z hor, o níž řeknu ti' [Gen 22,2]. Podobně: 'A prohlašuj o tom prohlášení, které já promluvím k tobě' [Jo 3,2].
[Midráš rozvádí názorněji: 'A vezmi tvého syna'. - Kterého? - 'Tvého jediného'. - Každý [syn] je pro jeho matku jediný? - 'Kterého miluješ'. - Miluji je oba! - 'Izáka'.]

[2] 'A učiním tě národem velikým, požehnám ti a zvětším tvé jméno! A budiž požehnáním!'
'A učiním tě národem velikým'.
Jelikož cestování vede ke třem důsledkům: omezuje rozmnožování, zmenšuje bohatství a zmenšuje slávu, bylo zapotřebí těch tří požehnání. Neboť [Svatý, budiž požehnán], mu slíbil děti, bohatství a slávu.
'Požehnám ti'.
[To znamená] bohatstvím.
'A budiž požehnáním'.
[To znamená:] Tobě byla do rukou svěřena požehnání. Až do této chvíle byla v mých rukou; to já jsem požehnal Adamovi a Noemovi. Ale od nynějška budeš žehnat každému podle své vlastní vůle ty.
Jiná verze: 'A učiním tě národem velikým', to je, když [v Tefile] odříkáváme 'Bože Abrahamův'. 'Požehnám ti', to je, když [v Tefile] odříkáváme 'Bože Izákův'. 'A zvětším tvé jméno', to je, když [v Tefile] odříkáváme 'Bože Jákobův'. Mohl [bych se domnívat], že [první požehnání Tefily] má být zakončeno [připomínkou] všech [tří praotců]. [Proto] Písmo praví: 'A budiž požehnáním', [což znamená:] Tebou bude končit [první požehnání Tefily], a nikoliv jimi!
[První požehnání jedné z nejvýznamnějších židovských modliteb, která se nazývá Osmnáct požehnání (Šemone 'esre), Amida nebo Tefila, začíná slovy: 'Bože Abrahamův, Bože Izákův a Bože Jákobův'. Končí však pouze připomínkou Abrahama, konkrétně slovy 'Buď požehnán, Pane, Štíte Abrahamův!']

[3] 'A požehnám těm, kdo žehnají tobě, a ty, kdo tě vyvrhují, prokleji! A žehnat budou tebou veškeré rody půdy.'
'A žehnat budou tebou'.
Existuje mnoho agadických [výkladů], ale doslovný význam je následující: Muž bude říkat svému synovi: 'Buď jako Abraham!' A stejně je tomu s každým [výrazem] 'A žehnat budou tebou', který je v Písmu. Důkazem je následující [verš:] 'Tebou bude žehnat Izrael, když řekne: Učiň tě Bůh jako Efrajima a Manasesa!' [Gen 48,20]

[4] A šel Abram, jakmile k němu promluvil Pán, a šel s ním Lot. A Abram byl stár pět let a sedmdesát let při odchodu svém z Cháranu.

[5] A vzal Abram Sáraj, svou ženu, a Lota, syna svého bratra, veškerý majetek, který měli, a duši, kterou učinili v Cháranu. A odešli, aby šli do Země kenaanské, až přišli do Země kenaanské.
'A duši, kterou učinili v Cháranu'.
[To jsou konvertité], které přivedli pod křídla Šechiny. Abraham konvertoval muže a Sáraj konvertovala ženy. A Písmo na ně pohlíží, jako kdyby je 'učinili'. A doslovný význam toho verše [znamená] otroky a otrokyně, které pro sebe získali, podobně jako [ve verši] 'Učinil veškerou slávu tuto' [Gen 31,1], (což znamená 'získal'), nebo 'A Izrael učiní sílu' [Nu 24,18] ve smyslu 'získá a shromáždí'.
[Další možné vysvětlení je, že se jedná o jejich intelektuální poznání, tedy o duševní majetek, který je zde uváděn vedle majetku hmotného.]

[6] A prošel Abram zemí až k místu Šekemu, až k dubině Móre. A Kenaanci tehdy byli v zemi.
'A prošel Abram zemí'.
[To znamená:] vešel do ní.
'Až k místu Šekemu'.
Aby se pomodlil za Jákobovy syny, až budou se Šekemem bojovat.
[Šekem se nalézal poblíž současného Nábulu.]
'K dubině Móre'.
To je Šekem. [Nazývá se tak], protože mu [Svatý, budiž požehnán], ukázal horu Gerizím a horu Ébal, kde na sebe Izrael [později] přijal přísahu Tóry.
[Hebrejský výraz móre je zde vykládán ve smyslu 'ukazovat'. Mohlo se jednat o neobyčejně vzrostlý strom mohutného druhu, který sloužil jako nápadný orientační bod.]
'A Kenaanci tehdy byli v zemi'.
Kteří postupně dobývali [tuto] zemi na potomstvu Šémově. Připadla totiž za podíl Šémovi, když Noe dělil zemi mezi své syny, neboť je psáno: 'A Malkísedek, král šálemský' [Gen 14,18]. Proto řekl [Svatý, budiž požehnán], Abramovi: 'Potomstvu tvému dám zemi tuto!' [Gen 12,7], [což znamená:] 'V budoucnu ji vrátím tvým synům, kteří budou ze sémě Šémova!'
[Tradice uvádí, že Malkísedek byl Šém a město Šálem byl Jeruzalém.]

[7] A zjevil se Pán Abramovi a řekl: 'Potomstvu tvému dám zemi tuto!' A vystavěl tam oltář Pánovi a zjevil se mu.
'A vystavěl tam oltář'.
[Jako díkůvzdání] za dobrou zprávu, [že bude mít] potomstvo. A za dobrou zprávu, [že jeho potomstvo zdědí] Zemi izraelskou.

[8] A přesunul se odtamtud na horu východně od Bét-elu a rozvinul svůj stan s Bét-elem západně a Ajem východně. A vystavěl tam oltář Pánovi a vzýval Jméno Pánovo.
[Bét-el je nejspíš moderní Bejtin asi 15 km severně od Jeruzaléma. Aj je nejspíš moderní Haj'in asi 3 km východně od Bét-elu.]
'A přesunul se odtamtud'.
[To se týká] jeho stanu.
'Východně od Bét-elu'.
[To znamená] na východ od Bét-elu. Shledáváme totiž, že Bét-el je na západě, neboť je psáno: 's Bét-elem západně'.
'Svůj stan'.
[Ve skutečnosti] stojí psáno: 'její stan'. [Abram] nejprve rozvinul stan své ženy a až potom ten svůj.
[Srv. výklad k verši Gen 9,21.]
'A vystavěl tam oltář'.
[Abram] prorokoval, že v budoucnu tam jeho děti oslabí Akánova zkaženost [viz Joz 7], a proto se tam za ně modlil.

[9] A vytáhl Abram, šel a táhl na jih.
[Jižní strana se nazývá negev, dosl. 'poušť'.]
'Šel a táhl'.
[To znamená] po etapách. Usadil se tam asi tak na měsíc a táhl odtamtud, aby si rozvinul stan zase na jiném místě. A veškeré jeho putování [mířilo] na jih, aby došel do jižní části Země izraelské. To je strana směrem k Jeruzalému, který se měl stát podílem Judy, jenž si vzal [území] v jižní části Země izraelské až k hoře Mórija, která je [Judovým] podílem.
[Abram tedy putoval k místu, kde stál později Chrám.]

[10] A byl hladomor v zemi. A sestoupil Abram do Egypta, aby hostoval tam, neboť tížil hladomor v zemi.
'Hladomor v zemi'.
[To znamená] pouze v té Zemi [kenaanské]. Byla to zkouška, zda bude [Abram] přemítat o slovech Svatého, budiž požehnán, který mu řekl, ať odejde do Země kenaanské, a nyní ho nutí, aby ji opustil.

[11] A stalo se, když se blížil příchodu do Egypta, že řekl Sáraji, své ženě: 'Hle, prosím, vím, že ženou krásného vzhledu jsi!'
'Hle, prosím, vím'.
Agadický midráš [uvádí:] Až doposud si [Abram] nebyl vědom [její krásy] kvůli jejich oboustranné cudnosti, ale nyní, při této příležitosti, si ji uvědomil.
Jiná verze: Je všeobecným zvykem, že pod vlivem útrap cestování se člověk stává nepřitažlivým, ale jí zůstávala její krása. A doslovný význam toho verše je následující: 'Hle, prosím, nastal čas, abych se strachoval kvůli tvé kráse! Již dlouhou dobu o tobě vím, že jsi krásného vzhledu, ale nyní přicházíme mezi černý a ošklivý lid, mezi bratry Kúšity, který není uvyklý na krásnou ženu!' Tomu se podobá [verš:] 'Hle, prosím, panovníci, obraťte se, prosím!' [Gen 19,2].

[12] 'A stane se, když spatří tě Egypťané, že si řeknou: 'Jeho ženou je tato!' A zabijí mne a tebe nechají žít! '

[13] 'Říkej, prosím, že mou sestrou jsi, aby dobře mi bylo kvůli tobě a žila má duše tvou zásluhou!'
'Aby dobře mi bylo kvůli tobě'.
[To znamená:] 'Aby mi dávali dary!'

[14] A stalo se, když přišel Abram do Egypta, že spatřili Egypťané tu ženu, že krásná je nadmíru.
'A stalo se, když přišel Abram do Egypta'.
Mělo být být psáno: 'když přišli do Egypta'. Spíše tě to učí, že ji [Abram] ukryl do bedny, ale když [na hranicích] vymáhali daň, [bednu] otevřel a ukázal ji.

[15] A spatřila ji knížata faraónova a chválila ji faraónovi. A vzata byla ta žena do domu faraónova.
'A chválila ji faraónovi'.
[To znamená], že se z ní [knížata] mezi sebou radovala slovy: 'Tato [žena] je vhodná pro krále!'

[16] A Abramovi činil dobře kvůli ní a měl brav, skot, osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy.
'A Abramovi činil dobře'.
[To znamená] faraón, kvůli ní.

[17] A ranil Pán faraóna ranami velikými, i jeho dům, na slovo Sáraje, ženy Abramovy.
'A ranil Pán, atd.'
Ranil ho ranou ra'atan, která znepříjemňuje pohlavní styk.
[Jedná se o obávanou těžkou kožní chorobu, která způsobuje nervózní třas a mimořádnou tělesnou ochablost (viz Ketuvot 77b).]
'I jeho dům'.
[Můžeme to chápat] jako v Targumu: 'a lidé v jeho domě'. Ale midráš [to vykládá jako výraz] zahrnující jeho zdi, sloupy a nádoby.
[To vše bylo stiženo vyrážkou.]
'Na slovo Sáraje'.
[To znamená] kvůli jejím slovům. [Sáraj] řekla andělovi: 'Udeř!' a on udeřil.

[18] A vyzval faraón Abrama a řekl: 'Cos to učinil mně? Proč neoznámil jsi mi, že ženou tvou jest?'

[19] 'Proč řekl jsi: 'Mou sestrou jest?' Vždyť vzal jsem ji sobě za ženu! A nyní, hle, ženu svou vezmi a jdi!'
'Vezmi a jdi'.
Ne[zachoval se] jako Abímelek, který mu řekl: 'Hle, má země je před tebou!' [Gen 20,15], nýbrž mu řekl: 'Běž a nezůstávej, aby se Egypťané nenakazili chlípností!' Neboť je psáno: 'A výstřiky koňskými jsou výstřiky jejich' [Ez 23,20].

[20] A přikázal o něm faraón lidem, a poslali ho, jeho ženu i všechno, co měl.
'A přikázal o něm'.
[To znamená] ohledně něj, aby ho doprovodili a ochránili ho.
'A poslali ho'.
Jako je [psáno] v Targumu: 'a vyprovodili ho'.

Kapitola třináctá

[1] A vystoupil Abram z Egypta, on, jeho žena i všechno, co měl, a Lot s ním, na jih.
'A vystoupil Abram (…) na jih'.
[To znamená], aby došel na jih Země izraelské, jako už bylo psáno výše: 'Šel a táhl na jih' [Gen 12,9], tedy k hoře Mórija. Ať by šel odkudkoliv z Egypta do Země kenaanské, musel by jít z jihu na sever, neboť Země egyptská leží jižně od Země izraelské, jak vysvítá z 'putování' [Izraele pouští] a z [rozložení] hranic [Svaté] země.

[2] A Abram byl obtížen nadmíru stádem, stříbrem a zlatem.
'Obtížen nadmíru'.
[To znamená] svými zavazadly.

[3] A šel po taženích svých z jihu až k Bét-elu, až k tomu místu, kde byl tam jeho stan na začátku, mezi Bét-elem a mezi Ajem.
'Po taženích svých'.
Když se vracel z Egypta do Země kenaanské, postupně nocoval ve stejných hostincích, v jakých nocoval na cestě do Egypta. To tě učí, že je slušností, aby člověk neměnil svůj hostinec.
Jiná verze: Při svém návratu splácel své dluhy.
'Z jihu'.
[To znamená] z Egypta, který se nalézá jižně od Země kenaanské.

[4] Na místo oltáře, který učinil tam původně, a vzýval tam Abram Jméno Pánovo.
'Který učinil tam původně, a vzýval tam'.
[To znamená:] kde tehdy Abram vzýval Jméno Pánovo. Také to může znamenat: A nyní tam vzýval Jméno Pánovo.

[5] A také Lotovi, jdoucímu s Abramem, byl brav, skot a stany.
'Jdoucímu s Abramem'.
Z jakého důvodu je tento [tj.Lot] zmiňován? Jen kvůli tomu, že putoval s Abramem.

[6] A nesnesla je země, aby se usadili jednotni, neboť měli majetek velký, a nemohli se usadit jednotni.
'A nesnesla je'.
[To znamená], že nemohla obstarat [dost] pastvy pro jejich stáda. Jedná se o zkrácený výraz a je nutno doplnit mu [slovo:] 'A nesnesla jim pastvu země'. Proto je [ve skutečnosti] psáno 'a nesnesl' v mužském rodě.

[7] A byla rozepře mezi pastevci stáda Abramova a mezi pastevci stáda Lotova. A Kenaanci a Perizejci se tehdy usadili v zemi.
'A byla rozepře'.
Jelikož Lotovi pastýři byli svévolníci a pásli svá zvířata na cizích polích. Když je Abramovi pastýři obviňovali z lupičství, [Lotovi pastýři] jim říkali: 'Ta země byla dána Abramovi, který nemá žádného dědice. Dědit bude Lot, takže to žádné lupičství není!' Ale Písmo praví: 'A Kenaanci a Perizejci se tehdy usadili v zemi', takže si ji Abram ještě nezasloužil.

[8] A řekl Abram Lotovi: 'Nikoliv, prosím, budiž svár mezi mnou a mezi tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři! Vždyť muži, bratři jsme!'
'Muži, bratři'.
[To znamená:] příbuzní. A agadický midráš [uvádí], že měli podobné obličejové rysy.

[9] 'Což není celá země před tebou? Odděl se, prosím, ode mne! Jestliže nalevo, tak napravo, a jestliže napravo, tak nalevo [půjdu]!'
'Jestliže nalevo, tak napravo'.
[To znamená:] 'Kdekoliv se usadíš, já se od tebe nevzdálím, nýbrž u tebe budu stát jako štít a pomoc.' A nakonec ho [Lot skutečně] potřeboval, neboť je psáno: 'A slyšel Abram, že zajat byl bratr jeho, atd.' [Gen 14,14]
'Tak napravo [ve-éminá]'.
[To znamená:] 'Já zamířím doprava', podobně jako [výraz] 'tak nalevo' [znamená:] 'Já zamířím doleva'. A řekneš-li, že to máme vokalizovat jako ve-ajeminá, tak na jiném místě nalézáme [výraz] 'doprava [le-hemín]' [2S 14,19], který také není vokalizován jako le hajemín.

[10] A zvedl Lot oči své a viděl celý okruh Jordánu, že celý je zavlažován, předtím než zničil Pán Sodomu a Gomoru, jako zahrada Pánova, jako Země egyptská, směrem k Sóaru.
'Že celý je zavlažován'.
Byla to země plná potoků.
'Předtím než zničil Pán Sodomu a Gomoru'.
Ta pláň byla 'jako zahrada Pánova' díky stromům, 'jako Země egyptská' díky obilí.
'Směrem k Sóaru'.
[To znamená:] až k Sóaru. A agadický midráš to vykládá k jeho hanbě: Jelikož byli zaplaveni chlípností, vybral si Lot jejich sousedství, [jak je uvedeno] v traktátu Hórajot [10b].
[Sóar je mladší název pro město Bela (viz Gen 14,2). Jednalo se zřejmě o nejjižnější z měst kolem Sodomy a Gomory. Je však také možné, že zde město Sóar souvisí s Egyptem, o němž je zmínka těsně před ním.]

[11] A vybral si Lot celý okruh Jordánu. A táhl Lot z východu a oddělili se, muž od svého bratra.
'Okruh'.
[To znamená:] 'pláň', jak [stojí psáno] v Targumu.
[Jednalo se o oválnou pláň, kterou nyní tvoří jižní část Mrtvého moře.]
'Z východu [mi-kedem]'.
[Lot] odtáhl od Abrama a vydal se na východ od Abrama. Shledáváme tedy, že táhl z východu na západ. A agadický midráš [uvádí:] [Lot] se odtáhl od Prvotního [mi-Kadmón] na světě, protože si řekl: 'Nepotřebuji Abrama ani jeho Boha!'
[Je zde sice psáno 'z východu', ale znamená to 'na východ', protože Jordán teče východně od Bét-elu.]

[12] Abram se usadil v Zemi kenaanské a Lot se usadil ve městech toho okruhu a stanoval až u Sodomy.
'A stanoval'.
[To znamená:] roztáhl stany pro své pastýře i pro svá stáda až k Sodomě.

[13] A muži Sodomy byli zlí a hříšní vůči Pánovi nadmíru.
'A muži Sodomy byli zlí'.
A přesto se Lot nezdráhal u nich usadit. A naši mistři z toho odvozují: [Jóma 38] 'Jméno svévolníků shnije' [Př 10,7].
'Zlí'.
[To znamená:] tělesně, 'a hříšní' svými penězi [Sanhedrin 109a].
'Vůči Pánovi nadmíru'.
Znali svého Pána a úmyslně vůči němu pobuřovali.

[14] A Pán řekl Abramovi poté, co se oddělil Lot od něj: 'Zvedni, prosím, oči své a pohleď z toho místa, na němž jsi tam, na sever a na jih, na východ a na západ!'
'Poté, co se oddělil Lot'.
[To znamená:] Na celou dobu, kdy s ním byli svévolníci, se od něj odloučilo slovo [Boží]. (A když byl Lot [ještě] s ním, jak je psáno výše: 'A zjevil se Pán Abramovi' [Gen 12,7], tak tehdy byl [Lot] ještě slušný.)

[15] 'Neboť celou tu zemi, kterou ty vidíš, tobě dávám i potomstvu tvému až navěky!'

[16] 'A vložím potomstva tvého jako prachu země! Tedy jestliže může muž spočítat prach země, také potomstvo tvé spočítá!'
'Tedy jestliže může muž'.
[To znamená:] 'Tak jako nelze spočítat prach, ani tvé potomstvo nepůjde spočítat!'

[17] 'Vstaň a projdi zemí zdéli i našíř, neboť tobě dávám ji!'

[18] A stanoval Abram a přišel a usadil se v dubině Mamre, která je v Chebrónu. A vystavěl tam oltář Pánovi.
'Mamre'.
To je jméno člověka.
[Jedná se o jméno Emorejce, který byl Abramovým spojencem (viz Gen 14,3). Později se toto místo nazývalo Kirjat-arba (viz Gen 35,27).]

Kapitola čtrnáctá

[1] A stalo se za dnů, že Amrafel, král šineárský, Arjók, král elasarský, Kedorlaómer, král élamský, a Tideál, král Gojim.
[Šineár je Sumer. Elasar je město Larsam, asi 150 km jižně od Babylónu. Élam byl městský stát v Šúšanu. Tideál mohl být králem barbarských kmenů, nejspíš severních Kurdů či Chetitů.]
'Amrafel'.
To je Nimrod, který řekl Abrahamovi: 'Vrhni se [púl] do ohnivé výhně!'
[Jeho jméno je vykládáno jako sousloví Amar-púl, 'Řekl: Vrhni se!' Některé zdroje spekulují o tom, že by se mohlo jednat o slavného Chammurapiho ještě na začátku jeho kariéry.]
'Král Gojim'.
[V Babylónu] existuje místo, které se nazývá Gojim ['Národy'], protože se tam shromáždilo mnoho lidu a míst. A králem si zvolili muže jménem Tideál.

[2] Učinili boj Bérovi, králi sodomskému, Biršovi, králi gomorskému, Šineábovi, králi ademskému, Šemeberovi, králi sebójskému, a králi Bely, což je Sóar.
[Sodoma, Gomora, Adem a Sebója byla čtyři města, která ležela tam, kde je nyní jižní okraj Mrtvého moře. Bela se po zničení uvedených čtyř měst přejmenovala na Sóar.]
'Bérovi'.
[Nazýval se tak proto], že byl zlý [ra'a] vůči Nebesům i zlý vůči lidem.
[Midráš vykládá jeho jméno jako Ben ra'a, 'Syn zla'.]
'Biršovi'.
[Nazýval se tak proto], že se mu dařilo ve svévoli [be-raša].
'Šineábovi'.
[Nazýval se tak proto], že nenáviděl svého otce [šóne ab] na nebesích.
'Šemeberovi'.
[Nazýval se tak proto], že rozpřáhl křídla [sám ever], aby vyskočil a pobuřoval vůči Svatému, budiž požehnán.
'Bely'.
To je název města.

[3] Všichni tito sdružili se v údolí Sidím, což je Moře slané.
'V údolí Sidím'.
Nazývalo se tak proto, že v něm bylo mnoho polí [sadím]. A agadický midráš [uvádí] mnoho [jiných výkladů].
'Což je Moře slané'.
Po nějaké době dovnitř nateklo moře a vzniklo Slané moře. A agadický midráš říká, že [při zničení Sodomy] popraskaly kameny, které ho obklopovaly, takže ho zaplavily proudy [vody].
['Slané moře' je název pro Mrtvé moře, v jehož jižní části dříve leželo údolí Sidím.]

[4] Dvanáct let sloužili Kedorlaómerovi a třináctý rok se vzbouřili.
'Dvanáct let sloužili'.
[To znamená:] těch pět králů Kedorlaómerovi.

[5] A ve čtrnáctém roce přišel Kedorlaómer a ti králové, kteří byli s ním, a pobili Refájce v Aštarót-karnajimu, Zuzejce v Hámu a Emejce v Šave-kirjatajimu.
[Refájci, Zuzejci (Zamzumci) a Emejci byli obři, kteří byli nazýváni různě podle toho, na čím území žili. Aštarót-karnajim bylo dvojměstí asi 15 km východně od Galilejského jezera, kde jsou nyní Golanské výšiny. Hám bylo město asi 10 km východně od Jordánu a 15 km jihozápadně od Aštarót-karnajim. Šave-kirjatajim bylo město asi 5 km na východ od Mrtvého moře.]
'A ve čtrnáctém roce'.
Jejich vzpoury.
[Rabíni vedou názorový spor, zda celá záležitost trvala pětadvacet let (dvanáct let služby a třináct let vzpoury) nebo jen třináct let (dvanáct let služby a jeden rok vzpoury).]
'Přišel Kedorlaómer'.
Protože on byl ten hlavní. Jakožto majitel trámu se musel chopit jeho nejsilnější části.
[Jedná se o přísloví s následujícím významem: jelikož byl Kedorlaómer vůdčí osobností celého zotročování, musel se nyní postavit do čela trestné výpravy.]
'A ti králové, atd.'
To jsou ti tři králové, [kteří byli s ním].
'Zuzejce'.
To jsou Zamzumci [viz De 2,20].

[6] A Chorejce v jejich horách seírských až k El-páranu, který je u pouště.
[Chorejci byli původní obyvatelé Seíru, pahorkatiny na jihu Mrtvého moře, které později vyhnali Ezauovi potomci. El-páran by mohla být pláň mezi Tófelem a Páranem (viz De 1,1). Pouští je nejspíš míněna poušť Sin.]
'V jejich horách'.
[To znamená:] na jejich hoře.
'El-páran'.
Podle Targumu je to 'pláň'. Ale já říkám, že 'El' neznamená 'pláň', nýbrž že páranská pláň se nazývala El. [Podobně] se [pláň] Mamre nazývala Elone, jordánská [pláň] se nazývala Kikar a šitímská [pláň] se nazývala Ábel, [neboť je psáno:] 'Ábel-šitím' [Nu 33,49]. A taktéž 'Baal-gád' [Joz 11,17] je [pláň], která se nazývala Baal. Všechny [ty názvy] jsou překládány jako 'pláň', ale pokaždé se jedná o jejich název.
'U ['al] pouště'.
[To znamená:] 'vedle pouště', podobně jako [ve verši:] 'a u něj [ve-'álájó] bude kmen Manasesův' [Nu 2,20].

[7] A vrátili se a přišli k Én-mišpátu, což je Kádeš, a pobili veškeré pole Amálekovců a také Emorejce, sídlící v Chasesón-támaru.
[Én-mišpát ('Pramen soudu') je jiný název pro Kádeš-barnej. Chasesón-támar je Én-gedí na západním břehu Mrtvého moře.]
'K Én-mišpátu, což je Kádeš'.
Nazýval se tak kvůli budoucím [událostem], neboť Mojžíš a Árón tam jednou měli být souzeni kvůli událostem s tím pramenem, což jsou 'vody Meríba' [Nu 20,13]. Ale Onkelos překládá podle doslovného významu: 'Místo, kde se obyvatelé kraje shromáždili kvůli veškerému soudu'.
'Pole Amálekovců'.
Amálek se dosud nenarodil, ale nazývalo se tak kvůli budoucím [událostem].
'V Chasesón-támaru'.
To je Én-gedí [Joz 15,62]. Verš to uvádí (2Pa 20,2) v souvislosti s Jóšafatem.

[8] A vyšel král sodomský, král gomorský, král ademský, král sebójský a král Bely, což je Sóar, a seřadili se k boji v údolí Sidím.

[9] Kedorlaómerovi, králi élamskému, Tideálovi, králi národů, Amráfelovi, králi šineárskému, a Arjókovi, králi elasarskému. Čtyři králové s pěti.
'Čtyři králové, atd.'
A přesto ti méně početní zvítězili. To nám naznačuje, že byli silnější. A přece se Abraham nedal odradit od jejich pronásledování.

[10] A údolí Sidím je [samá] studna, studna asfaltová. A jak prchali král sodomský a gomorský, tak spadli tam. A pozůstalí do hor uprchli.
'Studna, studna asfaltová'.
Bylo tam mnoho studní, odkud si lidé brali hlínu, aby ji použili jako bláto na stavění. A agadický midráš [uvádí], že se v nich hnětlo bláto. A lidé pokládali za zázrak, že král sodomský odtamtud vyvázl. Mezi národy byly totiž takové, které nedůvěřovaly tomu, že Abraham byl zachráněn v Ur Kasdim z ohnivé výhně, ale když tento [sodomský král] vyvázl z asfaltu, [pochybovači] zpětně uvěřili i Abrahamově [záchraně].
'Do hor uprchli'.
[To znamená], že utekli na horu. [Výraz] herá ('do hor') znamená totéž, co le-har ('na horu'). Každé slovo, které potřebuje mít na začátku [hlásku] Lamed, může mít [místo ní] připojenu [hlásku] He na konci. A rozdíl mezi výrazy herá ('do hor') a la-há-hárá ('do těch hor') [spočívá v tom], že [hláska] He, která je na konci slova, sice nahrazuje [hlásku] Lamed, která by měla být na začátku, avšak nenahrazuje [hlásku] Lamed, která má pod sebou [samohlásku] patach. [Výraz] herá tedy znamená totéž, co 'na horu' nebo 'na hoře'. A není zde upřesněno, na kterou horu [uprchli], protože každý z nich uprchl na tu horu, která se mu první naskytla. A když se [hláska] He vloží na začátek, aby vzniklo [slovo] há-hárá nebo ha-midebárá ('do té pouště'), znamená to 'na tu horu' nebo 'na té hoře' a naznačuje to jistou horu, která byla uvedena a popsána v dané kapitole.

[11] A vzali veškerý majetek Sodomy a Gomory a veškeré jídlo a šli.

[12] A vzali Lota i jeho majetek, syna bratra Abramova, a šli. A on sídlil v Sodomě.
'A on sídlil v Sodomě'.
Jak se mu to přihodilo? Protože se usídlil v Sodomě.

[13] A přišel uprchlík a prozradil to Abramovi Hebreji. A on sídlil v dubině Mamreho, Emorejce, bratra Eškólova a bratra Anérova. A oni byli vázáni smlouvou s Abramem.
'A přišel uprchlík'.
Podle doslovného významu to byl Óg, který uprchl z boje. O něm stojí psáno: 'Neboť pouze Óg zbyl z pozůstatku Refájců' [De 3,11]. [Výraz] 'zbyl' naznačuje, že Amrafel a jeho druhové ho nezabili, když pobili Refájce v Aštarót-karnajimu. [Tolik midráš] Tanchuma, ale midráš Berešit Raba [vykládá:] To byl Óg, který uprchl z pokolení Potopy. A to je [význam výrazu] 'z pozůstatku Refájců', neboť je psáno: 'Nefilim byli na zemi, atd.' [Gen 6,4] A [Ógovým] úmyslem bylo, aby Abrama zabili a on se mohl oženit se Sárou.
'Hebreji'.
[Nazýval se tak proto], že pocházel zpoza ['ever] řeky [Jordánu].
'A oni byli vázáni smlouvou s Abramem'.
[To znamená], že s ním uzavřeli smlouvu.
Jiná verze: Poradili mu ohledně obřízky, jak bylo uvedeno jinde.
[Midráš vysvětluje, že když Abram váhal s obřízkou, Mamre ho pokáral, že by měl uposlechnout svého Pána, který mu předtím pomohl k úniku z ohnivé výhně, před hladomorem a ve válce s Kedorlaómerem.]

[14] A slyšel Abram, že zajat byl bratr jeho, a vyrazil svými zasvěcenci, zrozenci svého domu, osmnácti a třemi sty, a pronásledoval je k Danu.
'A vyrazil'.
Jak překládá [Targum:] 'a vytasil'. A taktéž [verš] 'A vyrazím za vámi mečem' [Le 26,33] [překládá Targum] jako: 'A vytasím vůči vám meč'. A taktéž [verš:] 'Vyrazím mečem' [Ex 15,9]. A taktéž [verš:] 'A vyraž kopím a sekerou' [Ž 35,3].
'Svými zasvěcenci'.
Stojí psáno: 'svým zasvěcencem' (jiná verze uvádí, že se jedná o kere), což je Eliezer, kterého [Abram] naučil [plnění náboženských] povinností. A [kořen ChNK] znamená začátek přizpůsobování člověka nebo věci tomu účelu, který má v budoucnu vykonávat. Podobně [je tomu ve verši:] 'Zasvěť chlapce' [Př 22,6], 'Zasvěcení toho oltáře' [Nu 7,11] nebo 'Zasvěcení Domu' [Ž 30,1]. A ve staré francouzštině se to nazývá enseigner.
'Osmnácti, atd.'
Naši mistři říkají [viz Nedarim 32], že to byl sám Eliezer. A [číslo 318] je numerickým součtem jeho jména podle gematrie.
[Numerický součet hlásek jména Eliezer = 1 + 30 + 10 + 70 + 7 + 200 = 318.]
'K Danu'.
Tam jeho síla ochabla, neboť [ve vidění] spatřil, že v budoucnu tak jeho synové vztyčí [zlatého] býčka [viz 1K 12,29].
[Dan bylo město na severních hranicích Palestiny, asi 80 km severně od Hebrónu.]

[15] A rozdělil se proti nim v noci, on a jeho služebníci, a bil je a pronásledoval je až k Chóbu, který je nalevo od Damašku.
[Poloha města Chób je nám neznámá, ale muselo se nalézat někde severozápadně od Damašku. Damašek, hlavní město Sýrie, leží asi 25 km severovýchodně od Danu.]
'A rozdělil se proti nim'.
Podle doslovného významu by se mělo [pořadí slov] ve verši otočit: 'A rozdělil se, on a jeho služebníci, proti nim v noci'. Totiž po způsobu pronásledovatelů, kteří se rozdělí [v honbě] za pronásledovanými, kteří prchají každý jiným směrem.
'V noci'
To nám říká, že ani po setmění nepolevili v pronásledování. A agadický midráš [uvádí], že se rozdělila noc: V její první polovině se kvůli němu stal zázrak a její druhá polovina zůstala nedotčena pro [zázrak] půlnoci v Egyptě.
'Až k Chóbu'.
Neexistuje místo, které by se nazývalo Chób, nýbrž Dan se nazýval i Chób ['Vinen'] kvůli modlářství, které se tam mělo jednou odehrávat.

[16] A vrátil veškerý majetek a také Lota, svého bratra, i jeho majetek vrátil, a také ženy a lid.

[17] A přišel král sodomský, aby ho uvítal po jeho návratu z pobití Kedorlaómera a těch králů, kteří byli s ním, k údolí Šáve, což je Údolí královské.
'Údolí Šáve'.
Tak se jmenovalo a [Targum] to překládá jako 'Volná pláň', totiž beze stromů a bez jakýchkoli překážek.
'Údolí královské'.
[Targum překládá:] 'Královský hipodrom'. Byl to jediný hipodrom, dlouhý 30 kanim, který byl vyhrazen králi, aby se tam bavil. A agadický midráš [uvádí:] Bylo to údolí, kde se shodly veškeré národy a zvolily si králem Abrahama, aby byl knížetem elohim a důstojníkem.
[Jedna kane měřila šest loktů.]

[18] A Malkísedek, král šálemský, přinesl chléb a víno. A on byl knězem Boha nejvyššího.
[Šálem je Jeruzalém. Toto město se rovněž nazývalo Cedek, Spravedlnost, takže jméno Malkísedek znamená doslova 'Král Spravedlnosti', tedy 'Král jeruzalémský'.]
'A Malkísedek'.
Agadický midráš [uvádí:] Byl to Šém, Noemův syn [viz Nedarim 32b].
'Chléb a víno'.
Jako se to činí unaveným [navrátilcům] z války. Dával mu tím najevo, že si nedělá nic z toho, že [Abram] zabíjel jeho syny. A agadický midráš [uvádí:] [Malkísedek] naznačoval potravinovou oběť a úlitbu, kterou tam budou [Abramovi] synové jednou přinášet.

[19] A požehnal mu a řekl: 'Požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, majiteli nebes a země!'
'Majiteli nebes a země'.
Podobně jako [ve verši:] 'Učinitel nebes a země' [Ž 146,6]. Tím, že je [Svatý, budiž požehnán], vytvořil, na ně získal i vlastnické právo.

[20] 'A požehnán buď Bůh nejvyšší, který doručil tvé nepřátele do tvých rukou!' A dal mu desátek ze všeho.
'Který doručil'.
[To znamená:] 'který vydal'. A taktéž [ve verši:] 'Doručil bych tě, Izraeli?' [Oz 11,8]
'A dal mu'.
Abram [mu odevzdal] desátek ze všeho, co vlastnil, protože [Malkísedek] byl knězem.

[21] A řekl král sodomský Abramovi: 'Dej mi duši a majetek vezmi si!'
'Dej mi duši'.
[To znamená:] '[Ze všeho], co mi vracíš, co jsi zachránil, mi vrať pouze osoby.'

[22] A řekl Abram králi sodomskému: 'Zvedl jsem ruku svou k Pánovi, Bohu nejvyššímu, majiteli nebes a země!'
'Zvedl jsem ruku svou'.
To je formule přísahy: 'Zvedl jsem ruku svou k Bohu nejvyššímu!' A taktéž [výraz:] 'Při sobě jsem odpřisáhl' [Gen 22,16] [znamená:] 'Přísahám!' A taktéž [výraz:] 'A dávám stříbro toho pole, vezmi od mne!' [Gen 23,13] [znamená:] 'Dávám ti stříbro za to pole a vezmi si je ode mne!'

[23] 'Že jakživ od nitě až k řemínku sandálu, že jakživ nevezmu z ničeho, co je tvé, abys neřekl: Já obohatil jsem Abrama!'
'Že jakživ od nitě až k řemínku sandálu'.
Neponechám si z toho, co vracím.
'Že jakživ nevezmu z ničeho, co je tvé'.
A řekneš-li, že mi dáš odměnu ze své pokladnice, nepřijmu ji.
'Abys neřekl, atd.'
Neboť Svatý, budiž požehnán, mi slíbil, že zbohatnu, neboť je psáno: 'A požehnám ti, atd.' [Gen 12,2]

[24] 'Jedině jen to, co snědli mladíci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Anér, Eškól a Mamre, oni ať vezmou si svůj podíl!'
'Mladíci'.
[Abram řekl:] 'To jsou služebníci, kteří šli se mnou. A navíc 'Anér, Eškól a Mamre, atd.' A přestože to byli moji služebníci, kteří se pustili do boje, neboť je psáno: 'On a jeho služebníci, a bil je' [Gen 14,15], zatímco Anér se svými druhy seděli u věcí a hlídali je, dokonce i oni dostanou svůj podíl!' A z toho se poučil David, když řekl: 'Jak podíl sestupujícího do boje, tak podíl sedícího u věcí: jednotně se podělí' [1S 30,24]. A proto je psáno: 'A stalo se tak ode dne onoho a výše, a určil to jako ustanovení a výnos' [1S 30,25] A není psáno 'a dále [va-háleá]', [nýbrž 'a výše', tj. 'dříve'] protože to ustanovení bylo vydáno již za Abrahama.

Kapitola patnáctá

[1] Po věcech těchto bylo slovo Pánovo u Abrama ve vidění, aby řeklo: 'Neboj se, Abrame! Já jsem štítem tobě! Tvá odměna bude velká nadmíru!'
'Po [achar] věcech těchto'.
Kdykoliv je [v Písmu] psáno: 'po [achar]', [znamená to:] 'vzápětí'. [Kdykoliv je v Písmu psáno:] 'po [acharej]', [znamená to:] 'po nějaké době'. 'Po věcech těchto': [Bezprostředně] poté, co se kvůli němu stal ten zázrak, že zabil ty krále, [Abram] znejistěl a říkal si: 'Možná, že už jsem obdržel odměnu za veškerou svou spravedlnost?' Proto mu Všemohoucí řekl: 'Neboj se, Abrame! Já jsem štítem tobě' před potrestáním, neboť nebudeš potrestán za všechny ty lidi, které jsi zabil! A co se týče tvé úzkosti, že už jsi svou odměnu obdržel, 'tvá odměna bude velká nadmíru!'

[2] A řekl Abram: 'Můj Panovníku, Pane, co dáš mi? Vždyť já pokračuji neplodný a správcem mého domu je damašský Eliezer?'
'Pokračuji neplodný ['arírí]'.
Menachem ben Saruk to vysvětluje jako výraz 'dědic', čemuž se podobá [výraz] 'bdícího i odpovídajícího ['er ve-'óne]' [Mal 2,12]. [Znamená to:] 'neplodný bez dědice', jako když je psáno: 'A ve všem úrodu mou vykoření' [Jób 31,12], [což znamená:] 'vytrhne její kořeny'. Podobně i výraz 'neplodný' [znamená] 'bez dětí' a ve staré francouzštině je pro to [výraz] desanfantez. Ale mně připadá, že [výraz] 'bdícího i odpovídajícího ['er ve-'óne]' je příbuzný [výrazu] 'a srdce mé bdí ['er]' [Pís 5,2], kdežto výraz 'neplodný' je výrazem ničení. Taktéž [ve verši:] 'Ničte, ničte ['árú 'árú]!' [Ž 137,7], taktéž [ve verši:] 'zničte ['árót] základ' [Ab 3,13] , taktéž [ve verši:] 'zničením bude zničen ['ar'er tit'ar'ar]' [Jer 51,58] a taktéž [ve verši:] 'vždyť cedr bude zničen ['erá]' [Sof 2,14].
'A správcem mého domu'.
Jak překládá [Targum:] 'že je celý můj dům živen jeho ústy', podobně jako [ve verši:] 'a na tvá ústa líbat' [Gen 41,40]. [Abram řekl:] 'Je to můj správce, ale kdybych měl syna, na můj majetek by dohlížel můj syn!'
'Damašský'.
Podle Targumu pocházel z Damašku. Ale podle agadického midráše [se tak nazýval proto], že pronásledoval krále až k Damašku. A v naší Gemaře [Jóma 28b] to vykládají jako notarikon: 'Čerpá a dává pít', [což znamená:] [čerpá] z Tóry svého mistra [Abrama] [a dává pít] ostatním.
[Výraz Damašek je zde rozložen na dvě slova: dúl, 'čerpat', a mášak, 'napájet'.]

[3] A řekl Abram: 'Hle, mně nedal jsi potomstvo, a hle, syn mého domu zdědí po mně!'
'Hle, mně nedal jsi potomstvo'.
Tak jaký prospěch by vznikl z toho, co bys mi dal?

[4] A hle, promluvil Pán k němu, aby řekl: 'Nebude dědicem tvým tento, nýbrž ten, kdo vyjde z tvého lůna, bude dědicem tvým!'

[5] A vyvedl ho ven a řekl: 'Shlédni, prosím, na nebesa a spočítej hvězdy, jestli můžeš spočítat je!' A řekl mu: 'Tak to bude s tvým potomstvem!'
'A vyvedl ho ven'.
Podle doslovného významu ho vyvedl z jeho stanu ven, aby se podíval na hvězdy. A podle midráše: [Svatý, budiž požehnán], mu řekl: 'Zanech svých horoskopů, které vidíš ve hvězdách, [a které ti oznamují], že ti není souzeno mít syna! Abram syna [v horoskopu] nemá, ale Abraham syna má! A taktéž Sáraj [v horoskopu] neporodí, ale Sára porodí! Já vás nazvu jiným jménem a změním váš osud!'
Jiná verze: Vyvedl ho z okruhu [tohoto] světa a povznesl ho nahoru nad hvězdy. A tomu [odpovídá] výraz 'shlédni', [což znamená:] seshora dolů.

[6] A uvěřil v Pána a uznal mu to ke spravedlivosti.
'A uvěřil v Pána'.
[To znamená:] Nežádal po Něm žádné znamení té věci. Ale ohledně dědictví té země po něm znamení žádal a řekl Mu: 'Podle čeho poznám?' [Gen 15,8]
'A uznal mu to ke spravedlivosti'.
[To znamená:] Svatý, budiž požehnán, to uznal Abramovi jako zásluhu a jako spravedlivost, totiž tu víru, kterou Mu projevil.
Jiná verze [výkladu] 'Podle čeho poznám?' Nežádal po Něm žádné znamení, nýbrž před Ním řekl: 'Objasni mi, na základě jaké zásluhy v té [zemi moji potomci] zůstanou?' Svatý, budiž požehnán, mu odvětil: 'Zásluhou přinášení obětí.'

[7] A řekl mu: 'Já jsem Pán, který přivedl tě z Ur Kasdim, aby dal ti zemi tuto do vlastnictví!'

[8] A řekl: 'Můj Panovníku, Pane, podle čeho poznám, že ji zdědím?'

[9] A řekl mu: 'Vezmi pro mne krávu trojitou, kozu trojitou, berana trojitého, hrdličku a holoubě.'
[Výraz 'trojitý [mešulešet]' bývá vykládán několika způsoby: (a) že se jednalo o tři kusy od každého zvířete; (b) že se jednalo o zvíře ve třetím roce svého života; (c) že se jednalo o zvíře z trojčat; (d) že se jednalo o zvíře narozené jako třetí v pořadí.]
'Krávu trojitou'.
Tři krávy naznačují tři býčky: Býčka [obětovaného] na Den smíření, býčka [obětovaného] kvůli omylu obce a sťatou krávu.
[Poslední dva případy viz Le 4,13f a De 21, 1-9.]
'Kozu trojitou'.
Ta naznačuje: Kozla obětovaného uvnitř [Svatyně], kozly svátečních přídavných [obětí] a kozla [obětovaného] za hřích jednotlivce.
[Poslední případ viz Le 4,27f.]
'Berana trojitého'.
[To znamená:] Nepochybnou oběť za vinu, pochybnou oběť za vinu a ovci [obětovanou] za hřích jednotlivce.
[První a poslední případ viz Nu 6,12 a Le 4,32.]
'Hrdličku a holoubě'.
[To znamená:] hrdličku a holoubě.

[10] A vzal pro Něj všechno toto a rozsekl je uvnitř. A dal muže kusu tak, aby ten vítal přítele svého. A ptactvo nerozsekl.
'A rozsekl je'.
Každé [zvíře] rozdělil na dva kusy. Ten verš nevylučuje svůj doslovný význam, jelikož [Svatý, budiž požehnán] rozťal Smlouvu s [Abramem], aby dodržel Svůj slib odkázat jeho synům [Svatou] zemi, jak stojí psáno: 'A v den onen rozťal Pán s Abramem Smlouvu, řka, atd.' [Gen 15,18] A způsobem roztínání smlouvy bylo rozseknout zvíře a projít mezi jeho kusy, jak je psáno jinde: 'Prošli mezi kusy býčka' [Jer 34,19]. Rovněž zde 'dýmající pec a louč ohnivá' [Gen 15,17], která prošla mezi těmi kusy, zastupovala Šechinu, která je ohněm.
'A ptactvo nerozsekl'.
Jelikož modlářské a uctívačské národy jsou přirovnávány k býčkům, beranům a kozlům, neboť je psáno: 'Obklopili mne býčci mnozí, atd.' [Ž 22,13] A dále je psáno: 'Ten beran, kterého jsi viděl, pán rohů, byli králové médští a perští' [Da 8,20]. A dále je psáno: 'A chlupatý kozel je král řecký' [Da 8,21]. Ale Izrael je přirovnáván k holoubatům, neboť je psáno: 'Má holubice ve škvírách skalních' [Pís 2,14]. Proto [Abram] rozsekl ta zvířata, aby naznačil, že ty národy zaniknou a pominou. Ale ptactvo nerozsekl, čímž naznačil, že Izrael přetrvá navěky.

[11] A sestoupili dravci na mršiny a odháněl je Abram.
'Dravci [há-'ajit]'.
To jsou ptáci. Nazývají se tak proto, že dychtí a vrhají se ['et] na zdechliny, aby je požírali, podobně jako [ve verši:] 'a vrhl se na kořist' [1S 15,19].
'Na mršiny [ha-pegárím]'.
[To znamená] na kusy [rozdělených zvířat]. (Jiná verze: [Výraz] 'mršiny' překládáme [v Targumu] jako 'mrtvoly [pigelaja]'. Ale jelikož si lidé zvykli překládat [výraz] 'kusy' [Gen 15,10] jako 'části [palegajá]', popletli si výrazy pigelaja a palegajá, takže překládají 'mršiny' jako 'kusy'. Ale kdo to tak překládá, ten se mýlí, protože 'kusy' nelze přirovnávat k 'mršinám'. 'Kusy' je nutno překládat jako 'části [palegajá]' a 'mršiny' je nutno překládat jako 'mrtvoly [pigelaja]' z výrazu pigul, 'odporný', podobně jako [ve verši:] 'odporné [pigul] je' [Le 19,7], [což je podobné] výrazu peger, 'mršina'. To jsem se dozvěděl z úst našeho mistra Jehudy b.r.Samuel.)
'A odháněl'.
To je výraz pro foukání a odfukování, podobně jako [ve verši:] 'Vane Svým větrem' [Ž 147,18]. To naznačuje, že David, syn Jišajův, přijde vyhladit [modláře], ale Nebesa mu to nedovolí dříve, než přijde Král Mesiáš.

[12] A stalo se, když slunce zapadalo, že mrákota padla na Abrama. A hle, děs temna velikého padl na něj.
'A hle, děs, atd.'
To naznačuje strasti a temnotu exilu.

[13] A řekl Abramovi: 'Věděním věz, že hostem bude potomstvo tvé v zemi! Nebude jejich a budou jim sloužit. A ponižovat budou je čtyři sta let.'
'Že hostem bude potomstvo tvé'.
Od narození Izáka až po odchod Izraele z Egypta [uplynulo] 400 let. Jakým způsobem? Izákovi bylo 60 let, když se narodil Jákob, a když Jákob sestoupil do Egypta, tak řekl: 'Dnů let mého hostování je třicet a sto let' [Gen 47,9], což je [celkem] 190 [let]. A v Egyptě byli 210 [let] podle [numerického] součtu [výrazu] 'sestupte [redú]' [Gen 42,2], což je [celkem] 400 let. A řekneš-li, že byli v Egyptě 400 [let], [není tomu tak], protože Kehat patřil k těm, co sestoupili do Egypta. Běž a spočítej léta Kehatova, Amramova a 80 [let] Mojžíšových, které měl, když Izrael vyšel z Egypta, a musíš dojít [k výsledku] 350 [let]. Ale musíš od nich odečíst všechna léta, která prožil Kehat před narozením Amrama, a která prožil Amram po narození Mojžíše.
'V zemi! Nebude jejich'.
A neřekl: 'v Zemi egyptské', nýbrž: 'nebude jejich'. [A platí to] od Izákova narození, [neboť je psáno:] 'A hostoval Abraham, atd.' [Gen 21,34], 'A usadil se Izák v Géraru' [Gen 26,6], 'A Jákob byl hostem v zemi Chámově' [Ž 105,23] a 'Hostovat v zemi přišli jsme' [Gen 47,4].

[14] 'A také ten národ, jemuž budou sloužit, soudit budu já. A potom odejdou s majetkem velikým.'
'A také ten národ'.
[Výraz] 'a také' zahrnuje čtyři říše, neboť i ony zaniknou, protože zotročily Izrael.
[Každý výraz 'také' má podle rabínských exegetických pravidel rozšiřující význam. Míněny jsou říše Babylóňanů, Peršanů, Médů a Římanů.]
'Soudit budu já'.
[To znamená] deseti ranami.
'S majetkem velikým'.
[To znamená] s velikým bohatstvím, neboť je psáno: 'A vyplenili Egypt' [Ex 12,36].

[15] 'A ty přijdeš k otcům svým v míru, budeš pohřben v šedinách dobrých.'
'A ty přijdeš'.
A nespatříš to všechno.
'K otcům svým'.
Jeho otec byl modlář a [Abramovi] bylo předpovězeno, že přijde k němu? [Spíše] tě to má poučit, že se Terach [nakonec] kál.
'Budeš pohřben v šedinách dobrých'.
[Svatý, budiž požehnán], předpověděl, že Izmael se bude kát za [Abrahamova] života, a že se Ezau nevydá na zlé stezky za [Abrahamova] života. A proto [Abraham] zemřel pět let před [stanovenou] lhůtou a v ten den se Ezau vzbouřil.
[Abraham měl žít 180 let jako Izák, ale podle tradice zemřel předčasně.]

[16] 'A pokolení čtvrté vrátí se sem, neboť nedokončila se zkaženost Emorejců doposud.'
'A pokolení čtvrté vrátí se sem'.
Poté, co se ocitnou v egyptském exilu, budou tam po tři pokolení a to čtvrté se vrátí do této země. Neboť to byla Země kenaanská, o níž s ním [Svatý, budiž požehnán], hovořil a rozťal s ním tuto Smlouvu, jak stojí psáno: 'aby dal ti zemi tuto do vlastnictví' [Gen 15,7]. A stalo se to následovně: Jákob sestoupil do Egypta. Běž a spočítej jeho pokolení: Juda, Peres, Chesrón a Káleb, syn Chesrónův, který patřil k těm, co vstoupili do [Svaté] země.
'Neboť nedokončila se zkaženost Emorejců'.
Aby mohli být vyhnáni ze své země již touto dobou. Svatý, budiž požehnán, totiž nepotrestá žádný lid, dokud se nenaplní míra [jeho zkaženosti], neboť je psáno: 'V míře její, při odeslání jejím, přel ses s ní' [Iz 27,7].

[17] A stalo se, že slunce zapadlo a soumrak byl. A hle, dýmající pec a louč ohnivá, která prošla mezi kusy těmi!
'A stalo se, že slunce zapadlo'.
Podobně jako [ve verši:] 'A stalo se, že oni vyprazdňovali své pytle' [Gen 42,35] [nebo] 'A stalo se, že oni pohřbívali muže' [2K 13,21], což ti říká, že se ta věc přihodila.
'Slunce zapadlo'.
[To znamená], že zapadlo.
'A soumrak byl'.
[To znamená] temnota ještě ve dne.
'A hle, dýmající pec, atd.'
To mu naznačovalo, že [čtyři] modlářské říše upadnou do Gehinóm.
'Zapadlo'.
Přízvuk je na začátku [slova]. Tím se vysvětluje, že [slunce] už zapadlo. A kdyby byl přízvuk na konci [slova], na [hlásce] Alef, vysvětlovalo by to, že [slunce] teprve zapadalo. To však není možné říci, protože Písmo již uvedlo: 'A stalo se, když slunce zapadalo' [Gen 15,12], a průchod dýmající pece se odehrál až potom. Shledáváme tedy, že [slunce] už [mezitím] zapadlo. Tento rozdíl [platí] pro každé slovo ženského rodu, které má dvouhláskový kořen, jako například 'jít [bá]', 'vstát [kám]' nebo 'vrátit se [šáb]'. Když je přízvuk na začátku [slova], znamená to minulý čas, tak jako zde nebo například [ve verších:] 'a Ráchel přišla [bá'á]' [Gen 29,9], 'povstal [kámá] můj snop' [Gen 37,7] nebo 'hle, vrátila se [šává] tvá švagrová' [Rút 1,15]. Ale když je přízvuk na konci [slova], znamená to průběhový čas, tedy věc, která se děje právě nyní a pokračuje, podobně jako [ve verši:] 'přichází [bá'á] s ovcemi' [Gen 29,6] nebo 'zvečera přichází [bá'á] a zjitra se vrací [šává]' [Est 2,14].

[18] A v den onen rozťal Pán s Abramem Smlouvu, řka: 'Tvému potomstvu jsem dal zemi tuto, od řeky egyptské až k řece veliké, řece Eufratu!'
['Řeka egyptská' může být vádí El Aríš na hranicích Svaté země. Říši v uvedeném rozsahu měl až Šalomoun.]
'Tvému potomstvu jsem dal'.
[Každý] výrok Svatého, budiž požehnán, [chápeme] tak, jako by se to již stalo.
[Přestože k odevzdání Svaté země dosud nedošlo, zde se o tom hovoří jako o hotové věci.]
'K řece veliké, řece Eufratu'.
Jelikož přiléhá k Zemi izraelské, [Svatý, budiž požehnán], ji nazývá 'veliká', přestože je tou poslední ze čtyř řek vycházejících z Edenu, neboť je psáno: 'A řeka čtvrtá je Eufrat' [Gen 2,14]. Jak praví přísloví: 'Královským sluhou je král. Připoj se k vládci a budou se ti klanět!'

[19] '[Zemi] Kénijců, Kenazejců a Kadmónců.'
[Kénijci zřejmě žili západně od Mrtvého moře, Kenazejci jihovýchodně od Svaté země a Kadmónci severovýchodně od Mrtvého moře.]
'Kénijců'.
Zde je [uvedeno] deset národů, ale [Svatý, budiž požehnán], jim dal [zemi] pouze sedmi národů. A ti tři [ostatní] jsou Edóm, Moáb a Amón, což jsou [zde] Kénijci, Kenazejci a Kadmónci. [Izrael] je však předurčen, aby ji zdědil v budoucnu, neboť je psáno: 'Edóm a Moáb přemůže ruka jejich a synové amónští uposlechnou je' [Iz 11,14].

[20] '[Zemi] Chetejců, Perizejců a Refájců.'
[Chetejci žili západně od Mrtvého moře v okolí Hebrónu, Perizejci zřejmě žili mezi Bét-elem a Šekemem a Refájci žili východně od Jordánu.]
'A Refájců'.
[To znamená Bášan], zemi Óga, o němž je psáno: 'Ten se nazývá zemí Refájců' [De 3,13].

[21] '[Zemi] Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců.'
[Viz vysvětlivky ke Gen 10,16.]

Kapitola šestnáctá

[1] A Sáraj, žena Abramova, nerodila mu. A měla otrokyni egyptskou a její jméno bylo Hagar.
[Jméno Hagar je zde vykládáno jako 'odměna [agar]']
'Otrokyni egyptskou'.
Byla to faraónova dcera. Když [faraón] viděl ty zázraky, které se staly kvůli Sáře, řekl si: 'Lépe, aby se má dcera stala otrokyní v tomto domě, než aby byla paní v domě jiném!'

[2] A řekla Sáraj Abramovi: 'Hle, prosím, omezil mne Pán před rozením! Vejdi, prosím, k mé otrokyni! Snad budu vystavěna od ní?' A poslechl Abram hlas Sárajin.
'Snad budu vystavěna od ní?'
To nás učí, že ten, kdo nemá děti, není 'vystavěn', nýbrž 'zbourán'.
'Vystavěna od ní'.
[To znamená:] Zásluhou toho, že si do svého domu přivedu soupeřku.
'Hlas Sárajin'.
[To znamená:] Svatého ducha v něm.
[Sáraj tedy promluvila v prorockém vytržení.]

[3] A vzala Sáraj, žena Abramova, Hagaru egyptskou, svou otrokyni, z konce deseti let, co spočinul Abram v Zemi kenaanské, a dala ji Abramovi, svému muži, jemu, za ženu.
'A vzala Sáraj'.
[To znamená:] Vzala ji [laskavými] slovy: 'Blaze tobě, když si zasloužíš přilnout k tak svatému tělu jako je toto [Abramovo]!'
'Z konce deseti let'.
Žena dostává k dispozici deset let, a pokud svému muži neporodí [potomka], ten se musí oženit s jinou.
'Co spočinul Abram, atd.'
To nás učí, že [do desetileté lhůty] se nepočítají [roky] strávené mimo [Svatou] zemi, protože mu nebylo řečeno: 'A učiním tě národem velikým' [Gen 12,2], dokud nepřišel do Země izraelské.

[4] A vešel k Hagaře a otěhotněl ji. A viděla, že je těhotná, a zlehčovala svou paní ve svých očích.
'A vešel k Hagaře a otěhotněl ji'.
[To znamená:] po první souloži.
'A zlehčovala svou paní ve svých očích'.
[Hagar] si řekla: 'Tato Sáraj není v soukromí taková jako na veřejnosti! Tváří se, jako by byla spravedlivá, ale spravedlivá není, protože si po celé ty roky nezasloužila otěhotnět, zatímco já jsem otěhotněla hned po první souloži!'

[5] A řekla Sáraj Abramovi: 'Mé násilí je na tobě! Já dala jsem svou otrokyni do tvé náruče! Viděla, že je těhotná, a zlehčila mě ve svých očích! Ať rozsoudí Pán mezi mnou a mezi tebou!'
'Mé násilí je na tobě!'
[To znamená:] Násilí, které mi bylo způsobeno, budu žádat na tobě k potrestání! Když se modlíš ke Svatému, budiž požehnán, [říkáváš:] 'Co mi dáš, když zůstávám neplodný?' Modlíš se jenom za sebe! Měl by ses modlit za nás za oba, abych byla připomínána s tebou! Ba co víc, ublížil jsi mi svými slovy, protože jsi slyšel mé ponížení a mlčel jsi!
'Já dala jsem svou otrokyni (…) mezi mnou a mezi tebou!'
Každý [výraz] 'mezi tebou [benéchá]', který se vyskytuje v Písmu, je defektní [a schází mu druhá hláska Jod], ale zde je úplný. Čti ho tedy jako binchá, 'tvým synem', protože [Sáraj] uřkla Hagařin zárodek a [Hagar] potratila. Proto ten anděl říká Hagaře: 'Pohleď, otěhotníš' [Gen 16,11]. Cožpak už nebyla těhotná? A [přesto] jí [anděl] předpověděl, že otěhotní! Spíše tě to má poučit, že při prvním těhotenství potratila.

[6] A řekl Abram Sáře: 'Hle, otrokyně tvá je ve tvých rukou! Učiň s ní dobré ve tvých očích!' A ponižovala ji Sáraj, tak uprchla před ní.
'A ponižovala ji Sáraj'.
[To znamená], že musela pracovat v obtížných podmínkách.
[Midráš vysvětluje, že Sáraj nutila Hagaru, aby jí nosila vědra a ručníky do lázně, což byla práce, kterou běžně vykonávala otrokyně, kdežto Hagar byla spolumanželkou.]

[7] A našel ji anděl Pánův nad pramenem vodním v poušti, nad pramenem při cestě do Šúru.
[Šúr bylo město na hranicích mezi Svatou zemí a Egyptem. Hagar se tedy vracela domů.]

[8] A řekl: 'Hagaro, otrokyně Sáraje, odkudpak přicházíš a kam jdeš?' A řekla: 'Před Sárají, paní svou, já prchám!'
'Odkudpak [é mi-zé] přicházíš'.
[To znamená:] 'Odkud přicházíš?' [Anděl] to věděl, ale chtěl jí poskytnout důvod k rozhovoru s ním. Výraz 'é mi-zé' [znamená:] 'Kde [é] je to místo, o němž bys řekla: Z něho [mi-zé] přicházím?'

[9] A řekl jí anděl Pánův: 'Vrať se ke své paní a poniž se pod její rukou!'

[10] A řekl jí anděl Pánův: 'Mnoze rozmnožím tvé potomstvo, až nepůjde ho spočítat na množství!'

[11] A řekl jí anděl Pánův: 'Pohleď, otěhotníš a porodíš syna! A nazveš ho jménem Izmael, neboť vyslyšel Pán tvé ponížení!'
[Jméno Izmael znamená 'Bůh naslouchá'.]
'A řekl jí anděl Pánův, atd.'
Ke všem [třem] výrokům jí byl poslán jiný anděl. Proto stojí psáno: 'anděl' u každého výroku zvlášť.
'Pohleď, otěhotníš'.
[To znamená:] 'Když se vrátíš, tak otěhotníš', podobně jako [ve verši:] 'Pohleď, otěhotníš' [Sd 13,7] ohledně Manóachovy ženy.
'A porodíš syna'.
[Výraz 'a porodíš' je psán defektně bez hlásky Vav, ale znamená] totéž, co [výraz] 'a porodíš' [psaný úplnou formou]. To se podobá [verši:] 'Usadíš se v Libanónu, uhnízdíš se v cedrech' [Jer 22,23], [kde je výraz 'usadíš se' psán defektně bez hlásky Vav].
'A nazveš ho jménem'
[Výraz 'nazveš' je v ženském rodu], tedy je to přikázání [pro ženu], podobně jako když je řečeno mužovi: 'A nazveš [v mužském rodu] ho jménem Izák' [Gen 17,19].

[12] 'A on bude divoký člověk, jeho ruka bude proti všem a ruka všech proti němu. A naproti všem svým bratrům usídlí se!'
'Divoký člověk [pere ádám]'.
[To znamená:] milující pouště, aby tam mohl lovit zvěř, podobně jako [ve verši:] 'A stal se velkým lučištníkem a usadil se v poušti páranské' [Gen 21,20].
[Výraz pere znamená doslova 'divoký osel'. 'Pere ádám' lze tedy překládat jako 'divoký osel člověka' (srv. Jób 11,12). Raši dává výraz pere do souvislosti s názvem pouště Páran.]
'Jeho ruka bude proti všem'.
[To znamená], že bude loupežníkem.
'A ruka všech proti němu'.
[To znamená], že všichni ho budou nenávidět a budou na něj útočit.
'A naproti všem svým bratrům usídlí se'.
[To znamená], že bude mít početné potomstvo.
[Raši zde vykládá předložku 'naproti' s významem 'nad'.]

[13] A nazvala jménem Pána, mluvícího k ní, 'Ty jsi Bůh vidění', neboť řekla: 'Vždyť také tu hleděla jsem za Vidoucím!'
'Ty jsi Bůh vidění [rá'í]'.
[Výraz 'rá'í'] je punktován [samohláskou] kámec chatuf, protože je to podstatné jméno: 'Bůh vidění', který vidí nouzi ubohých.
Jiná verze: 'Ty jsi Bůh vidění': z toho jsme se dozvěděli, že On vidí všechno, ale nikdo a nic nemůže vidět Jeho.
'Vždyť také tu'.
To je výraz údivu: 'To by mne nenapadlo, že také tu, v pustinách, uvidím posla Všemohoucího, jakkoliv jsem je vídala v domě Abrahamově, neboť tam jsem si zvykla vídat anděly?' A věz, že [Hagar] je byla zvyklá vídat, neboť Manóach viděl anděla [pouze] jednou a řekl: 'Smrtí zemřeme!' [Sd 13,22], zatímco tato [Hagar] viděla postupně čtyři, a [přesto] se nebála.

[14] Proto nazývá se ta studna 'Studna živého Vidoucího'. Hle, je mezi Kádešem a mezi Beredem.
[Kádeš je Kádeš-barnej, město Bered bylo asi 10 km od něj.]
'Studna živého Vidoucího'.
Jak překládá [Targum:] 'Studna, k níž se přišel nechat vidět anděl'.
[Někdo tuto studnu ztotožňuje s arabskou posvátnou studnou Zem-zem u Mekky.]

[15] A porodila Hagar Abramovi syna. A nazval Abram jménem svého syna, kterého porodila Hagar, Izmael.
'A nazval Abram jménem'.
Přestože Abraham neslyšel andělova slova, když řekl: 'A nazveš ho jménem Izmael' [Gen 16,11], spočinul na něm Svatý duch, takže ho nazval [jménem] Izmael.

[16] A Abram byl stár osmdesát let a šest let, když porodila Hagar Izmaela Abramovi.
'A Abram byl stár osmdesát, atd.'
To je psáno na Izmaelovu počest, abychom se dozvěděli, že mu bylo třináct let, když byl obřezán, a nebránil se tomu.

Kapitola sedmnáctá

[1] A stalo se, když byl Abram stár devadesát let a devět let, že zjevil se Pán Abramovi a řekl mu: 'Já jsem Bůh Všemohoucí! Choď přede mnou a buď dokonalý!'
'Já jsem Bůh Všemohoucí [Šadaj]'.
[To znamená:] 'Já jsem Ten, Jehož božství postačí [še-ješ daj] pro všechny tvory! Proto choď přede mnou a já ti budu Bohem i Ochráncem!' A taktéž kdekoliv se [tento výraz] vyskytuje v Písmu, vykládá se takto, jako 'postačující'. Všechno však [záleží] na kontextu.
'Choď přede mnou'.
Jak překládá [Targum:] 'Klaň se přede mnou!', [což znamená:] přilni k mé bohoslužbě!
'A buď dokonalý'.
Rovněž toto je [další] přikázání po [předchozím] přikázání: 'Buď dokonalý při všech mých zkouškách!' Ale podle midráše [se vykládá:] 'Choď přede mnou' v [náboženské] povinnosti obřízky a tímto způsobem budeš dokonalý! Neboť po celou dobu, kdy budeš neobřezaný, tě budu považovat za tělesně vadného.
Jiná verze: 'A buď dokonalý': Nyní máš nedostatečnou [kontrolu] nad pěti údy: dvěma očima, dvěma ušima a nad pohlavním údem. Rozšířením tvého jména o jednu hlásku [He] bude numerický součet hlásek tvého [jména] 248, což odpovídá [skutečnému] počtu tvých údů.
[Obyčejný člověk nemá dostatečnou kontrolu nad svýma očima ani ušima, protože jimi může nechtěně vidět resp. slyšet něco zakázaného. Numerický součet hlásek jména Abraham je 1 + 2 + 200 + 5 + 40 = 248.]

[2] 'A položím svou Smlouvu mezi mne a mezi tebe a rozmnožím tě mírou nadměrnou!'
'A položím svou Smlouvu'.
[To znamená:] Smlouvu lásky a Smlouvu [zaručující], že zdědíš [Svatou] zemi, [zpečetěnou] touto [náboženskou] povinností [obřízky].

[3] A padl Abram na svou tvář a promluvil k němu Bůh, řka:
'A padl Abram na svou tvář'.
[To znamená:] ze strachu ze Šechiny. Dokud totiž nebyl obřezán, nenašel v sobě sílu stát a Svatý duch ho [při prorockém vytržení] přemohl. To je to, co je psáno o Bileámovi: 'padá a rozevírá oči' [Nu 24,4]. A totéž jsem našel v barajtě r.Eliezera.
[Míněn je midráš Pirkej de-rabi Eliezer (kapitola 29).]

[4] 'Já jsem, hle, má Smlouva s tebou! A budeš otcem davu národů!'

[5] 'A nebudeš se nazývat dále svým jménem Abram a bude tvé jméno Abraham, neboť otcem davu národů dávám tě!'
'Neboť otcem davu [av hamón] národů'.
Jeho [nové] jméno [vzniklo metodou] notarikon. A [hláska] Reš, kterou měl [ve svém jméně] od začátku, [a která znamenala], že je otcem pouze v Aramu, což bylo jeho [rodné] místo, ale nyní se měl stát otcem celého světa, tedy dokonce ani [hláska] Reš, kterou měl [ve svém jméně] od začátku, nebyla ze svého místa odstraněna. A také [hláska] Jod [ve jméně] Sáraj si stěžovala před Šechinou, dokud nebyla přidána ke [jménu] Jozue, neboť je psáno: 'A nazval Mojžíš Hóšeu, syna Núnova, Jozuem' [Nu 13,18].
[Abrahamovo nové jméno (hebrejsky Avraham) je vykládáno jako staženina (notarikon) výrazu 'otec davu [av hamón]' s 'původní' hláskou Reš uprostřed. Jozuemu bylo při změně jeho původního jména Hóšea přidána na začátek hláska Jod (hebrejsky Hóšea - Jehóšua).]

[6] 'A rozplodím tě mírou nadměrnou a dám tě národům a králové z tebe vyjdou.'
'A dám tě národům'.
[To znamená] Izraeli a Edómu. [Abraham] už měl totiž Izmaela a [Svatý, budiž požehnán], mu o něm nechtěl nic předpovídat.

[7] 'A zakládám svou Smlouvu mezi mnou, mezi tebou a mezi tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních, jako Smlouvu věčnou, že budu tobě Bohem, a tvému potomstvu po tobě!'
'A zakládám svou Smlouvu'.
A jaká to je Smlouva? Že se ti stanu Bohem!

[8] 'A dávám tobě a tvému potomstvu po tobě zemi tvého hostování, celou Zemi kenaanskou, do držení věčného a budu jim Bohem!'
'Do držení věčného'.
Tam, [v té zemi], vám budu Bohem! Avšak [Izraelita] sídlící mimo [Svatou] zemi jako by neměl žádného Boha.

[9] A řekl Bůh Abrahamovi: 'A ty mou Smlouvu střežit budeš, i tvé potomstvo po tobě v jejich pokoleních!'
'A ty'.
[Spojka] 'a' zde navazuje na výše uvedené téma: Já jsem, hle, má Smlouva s tebou, a ty budeš dbát na její dodržování! A čím ji budeš dodržovat? 'Toto je má Smlouva, kterou budete střežit,(…) Obřeže se u vás, atd.' [Gen 17,10]

[10] 'Toto je má Smlouva, kterou budete střežit, mezi mnou, mezi vámi a mezi tvým potomstvem po tobě: Obřeže se u vás každý samec!'
'Mezi mnou, mezi vámi, atd.'
[To znamená:] mezi těmi, kdo nyní [existují].
'A mezi tvým potomstvem po tobě'.
[To znamená:] mezi těmi, kterým je souzeno narodit se po tobě.
'Obřeže se'.
Jako by [bylo psáno] 'ať obřeže se', podobně jako by se řeklo: 'učiní' namísto 'ať učiní'.

[11] 'A obřežete maso neobřízky své a bude znamením Smlouvy mezi mnou a mezi vámi.'
'A obřežete [ú-nemaletem]'.
Jako by [bylo psáno] 'a obřežte [ú-maletem]'. [Hláska] Nun [na začátku slova] je přídavek, který se v kapitolách [Písma občas] opakuje, podobně jako [hláska] Nun [ve slově] nóšek ['kousat'] nebo jako [hláska] Nun [ve slově] nósé ['nést']. [Výraz] 'a obřežte [ú-nemaletem]' je podobný [výrazu] 'a přineste [ú-nesá'tem]' [Gen 45,19], ale [výraz] 'obřezán [jimól]' je tvar jipa'el, podobně jako je'asé nebo jeáchel

[12] 'A stár osm dní bude obřezán u vás každý samec ve vašich pokoleních, zrozený doma i koupený za stříbro od každého syna pohanského, který nikoliv z tvého pokolení jest!'
'Zrozený doma'.
[To znamená:] koho porodila otrokyně [u tebe] doma.
'Koupený za stříbro'.
[To znamená:] kdo byl získán až po svém narození.

[13] 'Obřízkou obřezán bude zrozený v domě tvém i koupený za tvé stříbro, tak bude má Smlouva s vaším masem Smlouvou věčnou.'
'Obřízkou obřezán bude zrozený v domě tvém'.
Zde je opakováno [totéž], ale neuvádí se 'osm dní' [Gen 17,12]. To tě má poučit, že existuje i 'zrozený v domě', který je obřezán [dříve] než po osmi dnech, jak je vysvětleno v traktátu Šabat.
[To se týká dítěte, které přišlo na svět císařským řezem (viz Šabat 135a).]

[14] 'A neobřezaný samec, který neobřeže maso neobřízky své, ať odříznuta je duše ta z jejího lidu, mou Smlouvu porušil!'
'A neobřezaný samec'.
Zde se učí, že obřízka se dělá na takovém místě, které slouží k rozlišení mezi samcem a samicí.
[Vzhledem k tomu, že 'neobřezaná samice' neexistuje, je tento výraz sám o sobě nadbytečný.]
'Který neobřeže'.
[To se týká toho], kdo dosáhne [věku] trestní odpovědnosti a je vinen [trestem] karet. Avšak kvůli svému otci, [který ho neobřezal], nebude potrestán [trestem] karet, nýbrž jako za přestoupení příkazu.
[Z Tóry platí, že porušení zákazu uvedeného v Tóře je trestáno mrskáním, porušení příkazu uvedeného v Tóře pak není trestáno nijak. Trest karet (doslova 'odříznutí') spočíval v odevzdání provinilce do rukou Božích, kdy byl dotyčný potrestán nějakým osudovým zásahem, např. neplodností nebo předčasnou smrtí.]
'Ať odříznuta je duše'.
Stane se neplodným a zemře předčasně.
[Jednalo se o jakousi duchovní smrt.]

[15] A řekl Bůh Abrahamovi: 'Sáraj, ženu svou, nebudeš nazývat jejím jménem Sáraj, neboť Sára bude její jméno!'
'Nebudeš nazývat jejím jménem Sáraj'.
[Její původní jméno Sáraj] znamená: 'má kněžna', a nikoliv [kněžna] těch druhých, ale [nyní] se stala kněžnou [sára] všech.

[16] 'A požehnám ji a také dám od ní tobě syna. A požehnám jí a bude národům, králové lidu z ní budou!'
'A požehnám ji'.
A jaké to bylo požehnání? Že se [Sára] vrátila do svých dívčích let, neboť je psáno: 'Stalo se mi omlazení' [Gen 18,12].
'A požehnám jí'.
Ohledně kojení, což potřebovala v den, kdy se konala hostina na Izákovu počest. Tehdy se jim lidé posmívali, že si [Abraham se Sárou] přinesli nalezence z ulice, ale oni řekli: 'To je náš syn!' A každá žena si tam přinesla své dítě, aniž by si tam přivedla svou kojnou, a [Sára] je všechny nakojila. Proto stojí psáno: 'Kojit bude syny Sára' [Gen 21,7]. [Midráš] Berešit raba to trochu naznačuje.

[17] A padl Abraham na svou tvář, smál se a řekl si ve svém srdci: 'Což syn stoletému narodí se? A zda Sára, stára devadesát let, porodí?'
'A padl Abraham na svou tvář, smál se'.
Tento [výraz] Onkelos překládá výrazem 'radost a veselí', zatímco [stejný výraz] u Sáry [překládá] výrazem 'posměch'. To tě učí, že Abraham uvěřil [tomu proroctví] a radoval se, ale Sára [tomu] neuvěřila a posmívala se. Proto byl Svatý, budiž požehnán, na Sáru přísný, ale na Abrahama přísný nebyl.
'Což syn, atd.'
Jedná se stvrzující výraz úžasu, podobně jako [ve verši:] 'Což zjevením jsem se nezjevil?' [1S 2,27] nebo 'Což vidoucí nejsi?' [2S 15,27] Rovněž zde se jedná o potvrzení a [Abraham] si v duchu říkal: 'Zda byla učiněna ještě někomu jinému podobná milost, kterou učinil Svatý, budiž požehnán, mně?'
'A zda Sára, stára devadesát let'.
[To znamená:] Dostane si jí té zásluhy, aby porodila? Přestože prvotní pokolení plodila děti ještě ve věku pěti set let, za dob Abrahamových se léta [lidského života] již zkrátila a na svět dolehl úbytek síly. Běž a pouč se z těch deseti pokolení, které byly mezi Noemem a Abrahamem, že lidé tehdy počínali své potomky ve věku šedesáti až sedmdesáti [let].

[18] A řekl Abraham Bohu: 'Kéž by Izmael žil před Tebou!'
'Kéž by Izmael žil'.
[To znamená:] 'Kéž by jen Izmael směl žít!' [Tím chtěl říci:] 'Nejsem hoden obdržet tak cenný dar!'
'Žil před Tebou'.
[To znamená:] 'žil v obavě před Tebou', podobně jako [ve verši:] 'Choď přede mnou' [Gen 17,1], [což znamená:] 'Klaň se přede mnou!'

[19] A řekl Bůh: 'Arci, Sára, tvá žena, porodí ti syna a nazveš ho jménem Izák. A založím svou Smlouvu s ním jako Smlouvu věčnou potomstvu jeho po něm!'
'Arci'.
Jedná se o stvrzující výraz. Podobně [ve verši:] 'Arci, viníci jsme!' [Gen 42,21] nebo 'Arci, syna nemá!' [2K 4,14].
'A nazveš ho jménem Izák'.
[To znamená:] kvůli tomu smíchu [cechók]. Někteří uvádějí: Kvůli deseti zkouškám, kvůli devadesáti rokům Sářiným, kvůli osmi dnům, [po jejichž uplynutí] byl obřezán, a kvůli stu rokům Abrahamovým.
[Deseti zkouškami prošel Abraham. Jméno Izák (hebr. Jicchak) se skládá z hlásek, které mají numerickou hodnotu 10, 90, 8 a 100.]
'A založím svou Smlouvu s ním'.
Proč je zde psáno 'svou Smlouvu'? Vždyť už bylo psáno: 'A ty mou Smlouvu střežit budeš, i tvé potomstvo' [Gen 17,9]? Spíše, když je psáno: 'A zakládám, atd.' [Gen 17,7], mohl [bych říci], že založení [Smlouvy] zahrnuje i syny Izmaelovy a syny Ketúřiny. [Proto] Písmo praví: 'A založím svou Smlouvu s ním', a nikoliv s jinými. A proč je psáno: 'A svou Smlouvu založím s Izákem' [Gen 17,21]? Spíše tě to má poučit, že [Izák] byl svatý již od [matčina] lůna.
Jiná verze: Rabi Aba řekl: "Z tohoto [verše] se poučil syn paní od syna otrokyně [metodou] kal va-chómer: Stojí psáno: 'Hle, požehnám ho, rozplodím ho a rozmnožím ho' [Gen 17,20], což znamená Izmaela. [Metodou] kal va-chómer [platí totéž o verši:] 'A svou Smlouvu založím s Izákem' [Gen 17,21]."
['Syn paní' je Izák, 'syn otrokyně' je Izmael. Metoda kal va-chómer je exegetická metoda, která odvozuje ze všeobecného zvláštní nebo naopak.]
'Svou Smlouvu'.
Smlouva obřízky byla svěřena [pouze] potomstvu Izákovu.

[20] 'A ohledně Izmaela vyslyšel jsem tě: Hle, požehnám ho, rozplodím ho a rozmnožím ho mírou nezměrnou! Dvanáct knížat zplodí a dám ho za národ veliký!'
'Dvanáct knížat [nesijim]'.
Ta se však rozplynou jako oblaka, podobně jako [ve verši:] 'Oblaka [nesijim] a vítr' [Př 25,14].
[Jejich sláva tedy bude pomíjivá.]

[21] 'A svou Smlouvu založím s Izákem, kterého porodí ti Sára k období tomuto v roce dalším!'

[22] A dokončil rozmluvu s ním, a vystoupil Bůh zponad Abrahama.
'Zponad Abrahama'.
Jedná se o vhodný výraz v souvislosti se Šechinou. A poučili jsme se, že spravedliví slouží Všemohoucímu jako vůz.

[23] A vzal Abraham Izmaela, svého syna, všechny zrozené v jeho domě, všechny koupené za jeho stříbro, všechny samce v mužích domu Abrahamova, a obřezal maso jejich neobřízky v samotný den onen, kdy promluvil s ním Bůh.
'V samotný den'.
[To znamená:] tentýž den, kdy mu to bylo přikázáno; ve dne, a nikoli v noci. Neobával se nevěřících ani posměvačů. A také proto, aby jeho nepřátelé a současníci nemohli říkat: 'Kdybychom ho viděli, nedovolili bychom mu, aby se obřezal a dodržel tak přikázání Všemohoucího!'
'A obřezal'.
To je tvar va-jipe'al.

[24] A Abraham byl stár devadesát a devět let při obřízce masa jeho neobřízky.
'Při obřízce [be-himóló]'.
To je tvar be-hipa'eló, podobně jako [ve verši:] 'při jejich stvoření [be-hibáreám]' [Gen 2,4].
'Při obřízce': Abraham vzal nůž, přidržel ho u své předkožky a chtěl řezat, ale bál se, protože byl starý. Co učinil Svatý, budiž požehnán? Vztáhl Svou ruku a držel [nůž] s ním, neboť je psáno: 'A rozťal jsi s ním Smlouvu' [Ne 9,8]. Není psáno: 'mu', nýbrž 's ním'.

[25] A Izmael, jeho syn, byl stár třináct let při obřízce masa jeho neobřízky.
'Při obřízce et masa jeho neobřízky'.
[V předchozím verši] o Abrahamovi není psáno 'et', protože v jeho případě stačilo pouze odříznout maso, ježto [horní okraj předkožky] se mu již opotřeboval manželským stykem. Ale u Izmaela, který byl ještě chlapcem, bylo nutné nejen odříznout předkožku, ale i naříznout horní okraj předkožky [a stáhnout ji dolů]. Proto je v jeho případě psáno 'et'.
[Hebrejská akuzativní částice et má rozšiřující význam.]

[26] V samotný den onen byli obřezáni Abraham a Izmael, jeho syn.
'V samotný den onen'.
Kdy Abraham dovršil devětadevadesátý rok a Izmaelovi bylo třináct let, 'byli obřezáni Abraham a Izmael, jeho syn'.

[27] A všichni muži jeho domu, zrození doma i koupení za stříbro od syna pohanského, byli obřezáni s ním.

Konec oddílu Lech lecha.

Překlad © Mirko Beneš